Ivan Krištofík

Bakalářská práce

Intenzifikace biologického stupně čistírny odpadních vod Krnov

Biological treatment intensification of the municipal waste water treatment plant Krnov
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá intenzifikací biologického stupně čistírny odpadních vod Krnov. Úvodem podává obecné informace o čištění odpadních vod, včetně objasnění základní terminologie. Následuje podrobnější popis aktivačního procesu a některých aktivačních systémů. Teoretickou část uzavírá stručné seznámení s platnou legislativou. Za touto teoretickou částí je zaznamenán systém čištění odpadních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the intensification of the biological degree of the Down Krnov sewage works. The introduction of this bachelor thesis is aimed to general information about cleaning waste water including the basic terminology which is clarified there. This is followed by detailed description of the activation process and some activation systems. The teoretical part is conclued with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Thomas
  • Oponent: Iva Bestová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava