Lenka Šoltysová

Diplomová práce

Zpracování odpadních vod a odpadů v čistírně odpadních vod Příbor, návazně na provedené rekonstrukce čistírny

Processing of wastewater and waste in a water purification plant in Příbor, regarding to accomplished reconstruction of this water purification plant
Anotace:
V předložené diplomové práci je popsána problematika čištění odpadních vod na ČOV Příbor v návaznosti na provedené rekonstrukce čistírny. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části je zmíněna platná stávající legislativa oblasti ochrany vod. Následně je popsána řešená oblast a technologie čistění odpadních vod na ČOV Příbor. Další část je věnována popisu rekonstrukcí …více
Abstract:
This diploma project describes issues of cleaning wastewater in ČOV Příbor regarding accomplished reconstruction of this water purification plant. The project is divided into a theoretical and practical part. The current legislation of water preservation is mentioned in the introduction of the theoretical part. Subsequently, the discussed area and the technology of cleaning wastewater in ČOV Příbor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Halina Studničková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava