Theses 

Duševní hygiena vysokoškoláků a její aplikace ve firmách – Petr Cihlář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:

Petr Cihlář

Bakalářská práce

Duševní hygiena vysokoškoláků a její aplikace ve firmách

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o psychické zátěži a životosprávě dnešních vysokoškolských studentů a přenosu těchto návyků do pracovního života. Cílem práce je stanovit doporučení firmám, která pomohou ke snížení stresové zátěže přijímaných vysokoškolských absolventů, za pomoci dotazníkového šetření provedeného jak mezi studenty, tak mezi firmami. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část definuje základní pojmy z oblasti duševní hygieny, životního stylu a zdravého způsobu života. Dále popisuje psychickou zátěž v životech vysokoškoláků a stres na pracovišti. Praktická část práce analyzuje výsledky kvantitativního šetření provedeného mezi vysokoškolskými studenty a firmami. Na základě výsledků šetření je stanoven soubor doporučení firmám, jak snížit stresovou zátěž přijímaných vysokoškolských absolventů.

Abstract: This bachelor thesis deals with the psychological burden and lifestyle of today’s university students and transfer of these habits into work life. The goal of this thesis is to provide recommendations to companies that help to reduce the stress burden on employed university graduates using questionnaire research among students and companies. The thesis is divided into two main parts. Theoretical part defines basic terms of mental hygiene, lifestyle and healthy lifestyle. It also describes the psychological burden in the lives of university students and stress in the workplace. The practical part analyzes the results of the quantitative survey conducted among university students and companies. Based on the research results, companies are provided with a set of recommendations how to reduce the stress burden of their employed graduates.

Klíčová slova: duševní hygiena (psychohygiena), vysokoškolský student, vysokoškolský absolvent, životní styl, psychická zátěž, zvládání stresu, adaptace, mental hygiene, university student, university graduate, lifestyle, psychological burden, stress management, adaptation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz