Magdalena Tvrdoňová

Bakalářská práce

Rodinný dům – Podlahové vytápění s kondenzační technikou

Family House – Floor Heating with Condensing Technics
Anotace:
Anotace TVRDOŇOVÁ, Magdalena. Rodinný dům – Vytápění kondenzační technikou. Ostrava, 2019. Bakalářská práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb. Vedoucí práce: Ing. Vladan Panovec, Ph.D. Tématem bakalářské práce je návrh vytápění rodinného domu kondenzační technikou. Práce obsahuje stavebně konstrukční řešení rodinného domu, posouzení stavebních konstrukcí …více
Abstract:
nnotation TVRDOŇOVÁ, Magdalena, Family House –Heating with Condesing Technics. Ostrava, 2019. Bachelor thesis. VŠB –TOU, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services. Thesis supervisor Ing. Vladan Panovec, Ph.D. The topic of bachelor thesis is the design the heating for the family house using the condensing technique. The thesis includes constructional design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Vladan Panovec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava