Theses 

Edukace seniorů s anémií – Bc. Miroslava Nováková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Gerontology Nursing

Bc. Miroslava Nováková

Master's thesis

Edukace seniorů s anémií

Education of seniors with anemia

Abstract: Diplomová práce zjišťuje způsob a formy edukace seniorů s anémií ve vybraném zdravotnickém zařízení. V teoretické části diplomové práce poskytuji náhled do problematiky anémie - diagnostiku, symptomy, léčbu se zaměřením na výživu a transfuzní terapii a její rizika. U edukace se zaměřuji na naplánování jednotlivých fází edukace edukátorem. Součástí diplomové práce je i výzkumné šetření provedené edukace a zjištění úrovně vědomostí seniorů o anémii a výživě při suplementaci železa. Pro sběr dat bylo využito dotazníkové šetření. Analýza a interpretace získaných dat poskytuje informace o způsobu a formách edukace seniorů zdravotnickým personálem. Diplomová práce poukazuje na rezervy a možnosti zlepšení v oblasti edukace seniorů ve zdravotnictví.

Abstract: This diploma thesis investigates the manner and forms of education of older people with anemia in a selected health care facility. In the theoretical part this thesis provides insight into the issue of anemia - diagnosis, symptoms, treatment with a focus on nutrition and transfusion therapy and its risks. The part about education focuses on the different stages of planning education by an educator. The thesis also includes research carried out to establish the level of education and knowledge of seniors about anemia and nutrition with iron supplements. A questionnaire was used for data collection. The analysis and interpretation of the acquired data provides information about the manner and forms of education of seniors by medical staff. The thesis shows the shortcomings and opportunities for improvement in the education of the elderly in health care.

Keywords: anémie, senior, edukace, transfuzní terapie, výživa, vědomosti anemia, education, transfusion therapy, nutrition, knowledge

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Go to top | Current date and time: 22/2/2019 18:11, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz