Lukáš Janeček

Diplomová práce

Posouzení sesuvu svahu zářezu na silnici I/55 ve Starém Městě u Uherského Hradiště

Assessment of the Cut Slope Stability of the Road I/55 in Staré Město by Uherské Hradiště
Anotace:
Předmětem této práce je řešení problematiky sesuvu svahu zářezu u komunikace I/55 a řešení jeho sanačních opatření. V oblastech, kde se často vyskytují sesuvy půdy, musíme při budování silnic řešit stabilitu svahu, která je podmíněna vhodným sklonem pro danou zeminu a odvodněním svahu, tak aby nebyla porušena smyková pevnost zeminy a nedošlo k sesuvu půdy a tím závalu silnice.
Abstract:
The subject of this work is tackling landslide slope breaking out cup for communication I/55 and solve its remedial actions. In areas where landslides frequently, we need to address when building roads slope stability, subject to suitable inclination for the soil and drainage slope, so that has not been violated and there fore the strength of soil to landslide and thereby carving fall road.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2012
  • Vedoucí: Eva Hrubešová
  • Oponent: Jaroslav Ryšávka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava