Theses 

Zdravý životní styl ve výuce odborných předmětů vybraných oborů Střední školy obchodní a služeb – Bc. Marie Brychtová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marie Brychtová

Diplomová práce

Zdravý životní styl ve výuce odborných předmětů vybraných oborů Střední školy obchodní a služeb

Healthy Lifestyle in the Teaching of Vocational Subjects of Selected Fields at Secondary School of Business and Services

Anotace: Diplomová práce „Zdravý životní styl ve výuce odborných předmětů vybraných oborů Střední školy obchodní a služeb“ se zabývá aktuální problematikou spojenou se životem mladých lidí a jejich zdravých návyků. Úvod seznamuje s cílem a náplní diplomové práce a zdůvodňuje výběr tématu. Diplomová práce je rozdělena na tři části. V teoretické části je představena škola, na níž jsou prováděny analýzy a dotazníkové šetření. V následující kapitole jsou vybrány statistické údaje z průzkumu žáků na Vysočině v roce 2012, které jsou ve třetí části diplomové práce porovnány s výzkumem na konkrétní střední škole. Teoretická část dále shrnuje pohled na zdravý životní styl v odborné literatuře a aktuální poznatky v této oblasti. Druhá část obsahuje analýzy Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu vybraných oborů, ve kterých se v odborných předmětech vyučuje o zdravém životním stylu. Třetí část diplomové práce zahrnuje kvantitativní výzkum metodou dotazníkového šetření žáků konkrétních oborů. Je provedena analýza dat získaných dotazníkem a výsledky jsou zpracovány podle stanovených výzkumných otázek.

Abstract: Diploma thesis “Healthy Lifestyle in the Teaching of Vocational Subjects of Selected Fields at Secondary School of Business and Services” deals with current issues connected with lives and healthy tendencies of young generation. The prologue explains the objectives and content of the thesis and also justifies the choice of the topic. The thesis is divided into three parts. The theoretical part introduces the school where all the analysis and questionnaire surveys are conducted. The following chapter shows statistic data from the 2012 research of students from Vysočina region. The third part of the thesis compares the 2012 research results with the results of particular Secondary School. The theoretical part also summarizes the subject publication views of healthy lifestyle and current knowledge in this research area. The second part of the thesis includes analysis of Framework Education Programme and School Education Programme of specific branches where healthy lifestyle appears in teaching subjects.

Klíčová slova: Žák, učitel, zdraví, výživa, potraviny, život, styl, vzdělávací program, výzkum, dotazník, student, teacher, health, nutrition, food, life, style, curriculum, research, questionnaire.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:18, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz