Martin Hatlapatka

Diplomová práce

Obnova katastrálního operátu novým mapovaním v katastrálním území Raškovice

Renewal of Cadastral Documentation by New Mapping in Cadastral Unit Raškovice
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního území Raškovice. v práci jsou popsány všechny etapy mapování s bližším zaměřením na zjišťování průběhu hranic, podrobného měření bodů a jejich následné zpracování a tvorbou měřických náčrtů. Práce demonstruje možnost zpracování částí obnovy v programu Kokeš. Výsledkem je návrh budoucí digitální katastrální …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the renewal of the cadastral documentation by using a new mapping in the part of the cadastral area Raškovice. All stages of the mapping are described with the focus on the adjudication of boundaries and detailed measuring of points. The results are concluded in the survey sketches. The Kokeš software is used to demonstrate partial processing of the renewals. The result …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Jitka Mučková
  • Oponent: Pavel Kazda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava