Tomáš Běhal

Bachelor's thesis

WMS a WFS v prostředí ERDAS APPOLO Server

WMS and WFS in ERDAS APPOLO Server
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá popisem konfigurace mapového serveru ERDAS APOLLO 2011, tak aby bylo možné publikovat prostorová data prostřednictvím rastrových a vektorových standardů WMS a WFS. Na základě takto vytvořených a popsaných konfigurací bude provedeno vyhodnocení funkčnosti publikování dat a jejich následného znázornění prostřednictvím tlustých i tenkých klientů (Quantum GIS, Gaia, uDig a OpenJUMP …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the description of the configuration of the ERDAS APOLLO 2011 mapserver, so that it is possible to publish spatial data using the raster and vector WMS and WFS standards. Based on these created and described configurations, the functionality of the data publishing will be evaluated. The presentation of the data via thick and thin clients (Quantum GIS, Gaia, uDig and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Jan Růžička
  • Reader: Michal Šeliga

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika