Michal Jelínek

Diplomová práce

Laboratorní stanoviště s lineárním synchronním motorem s permanentními magnety

Laboratory Stand with Permanent Magnet Linear Synchronous Motor
Anotace:
Cílem diplomové práce je sestavit laboratorní stanoviště s lineárním synchronním motorem s permanentními magnety, vytvořit programy pro řízení pohonu a vypracovat vzorový protokol pro laboratorní úlohu. Úvodní teoretická část práce je zaměřena na seznámení s danou problematikou a je zde popsán princip činnosti lineárního motoru LM1S050 – 320 – 26. V praktické části diplomové práce je sestaveno laboratorní …více
Abstract:
The aim of the thesis is to build a laboratory stand with permanent magnet linear synchronous motor, create a programs to drive control and develop a model protocol for the laboratory exercise. The theoretical part of the thesis is focused on introduction of the main theme and it describes the principle of operation of the linear motor LM1S050 – 320 – 26. In the practical part of the thesis the laboratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ivo Neborák
  • Oponent: Martin Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava