Tereza GAJDOVÁ

Bakalářská práce

Ověření využitelnosti kolorimetrického testu k hodnocení akutní toxicity průmyslových odpadních vod

Verification of the usability of colorimetric test for the evaluation of acute toxicity of industrial waste water
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na znečištění povrchových a podpovrchových vod v důsledku antropogenní činnosti, nové trendy v čištění odpadních vod, transport znečišťujících látek ve vodním prostředí a jejich deponování v sedimentech. Je zde uvedena legislativa k hodnocení kvality povrchových a odpadních vod a přehled klasických a alternativních testů ekotoxicity vhodných pro hodnocení povrchových …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the pollution of surface and subsurface waters due to anthropogenic activities, new trends in the treatment of waste water, transport of pollutants in the aquatic environment and their deposition in the sediments. Here is listed the legislation to assess the quality of surface water and waste water, and an overview of classic and alternative tests of ecotoxicity appropriate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAJDOVÁ, Tereza. Ověření využitelnosti kolorimetrického testu k hodnocení akutní toxicity průmyslových odpadních vod. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta