Veronika Longauerová

Master's thesis

Administrativní budova v Ostravě - stavebně technologický projekt

Administration building in Ostrava - building and technological project
Anotácia:
ANOTACE Hlavným zámerom mojej diplomovej práce je navrhnúť administratívnu budovu, vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, rozpočet, časový sled prác a technologické postupy pre zvolené stropné konštrukcie. Porovnávala som pracovnú, časovú a finančnú náročnosť u stropných systémov Spiroll a POROTHERM. Administratívna budova je nepodpivničená a celkom bezbariérová. Je navrhnutých …viac
Abstract:
ANNOTATION The main intention of my diploma thesis is to design and administrative building, elaborate project documentation for building permit, budget, time schedule and technological procedures for selected ceiling constructions. I compared the work, time and financial demands of the Spiroll and POROTHERM ceiling systems. The administrative building is unprivileged and barrier-free. There are 19 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedúci: Radek Fabian
  • Oponent: Radek Janoušek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava