Jan Bachan

Diplomová práce

Návrh technologického postupu provádění stropních konstrukcí polyfunkčního domu "Design"

Design of technological Progress of the implementation of ceiling Structures multifunctional Building "Design"
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je vypracování technologického postupu provádění stropní konstrukce polyfunkčního domu. Stropní konstrukce je tvořena pórobetonovými stropními panely Ytong. Součástí diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby zadaného objektu. Dále pak výkres zařízení staveniště, harmonogramy a rozpočty stropních konstrukcí a vybrané tepelně technické posudky. A dále …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is to work out the technological progress of implementation of ceiling construction multifunctional building. The ceiling structure consists of porous concrete ceiling panels Ytong. One part of the thesis is project documentation for construction of the specified object. Next part is the drawing of the construction site, schedule and budgets of ceiling structures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Pavel Vlček
  • Oponent: Pavel Oravec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava