Bc. Kateřina Štroblová

Bakalářská práce

Vyšší moc a její vlivy na smluvní právo

Higher Power and its Impact on Contract Law
Anotace:
Jak již název napovídá, práce se věnuje vyšší moci a jejímu vlivu na smluvní právo. Na začátku je vysvětlen a vymezen pojem vyšší moc a nastíněna jeho předchozí právní úprava. Samotná bakalářská práce je napsána v režimu zákona č.89/2012 Sb., tudíž se další části již věnují vlivu vyšší moci na vybrané smluvní instituty dle tohoto právního předpisu, kterými je závdavek, náhrada škody a promlčecí lhůta …více
Abstract:
Like the title suggests, this work is dedicated to the higher power and its impact on the contract law. At the beginning of the work, there a concept of the higher power is explained, defined and outlined its previous legislation. The bachelor thesis is written under the Law No. 89/2012 Coll., so the other parts of the work has been devoted to the impact of the higher power on selected contract institutes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Obchodněprávní studia

Práce na příbuzné téma