Theses 

Pracovní migrace Rusů do ČR na pozadí historických událostí. Sonda do života dvou rodin v Olomouckém kraji – Mgr. Kateřina Čihánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kateřina Čihánková

Bakalářská práce

Pracovní migrace Rusů do ČR na pozadí historických událostí. Sonda do života dvou rodin v Olomouckém kraji

Working Migration of Russians into the Czech Republic Based on Historical Events. Probe into the Lives of Two Families in the Olomouc Region

Anotace: Hlavním tématem práce je pracovní emigrace občanů SSSR, potažmo Ruské federace, do České republiky na příkladu dvou ruských rodin žijících v Olomouckém kraji. Za cíl jsem si zvolila zmapování konkrétních osudů imigrantů, které popisuji na pozadí stěžejních historických událostí, zejména těch, které ovlivňovaly česko-ruské vztahy. V této souvislosti také odpovídám na otázku, proč si někteří z nich vybrali právě ČR jako svůj nový domov. Snažila jsem se zjistit, jak probíhala samotná emigrace, začlenění do majoritní české společnosti a nastínit problémy, se kterými se ruští emigranti v ČR potýkali a potýkají – zaměřila jsem se na otázky, jakými jsou například národnost a státní příslušnost, možnost reemigrace, pracovní příležitosti a životní úroveň.

Abstract: The main topic of thesis is working migration of SSSR or let say Russian federation into the Czech Republic on example of two Russians families living in the Olomouc area. As a goal I chose mapping concrete fate of immigrants which I describe on background of main historical incidents especially that which changed Czech-Russians relations. I also answer on question why they chose just the Czech Republic as their new home in this context. I tried to find how emigration it self proceeded, how the integration to the major Czech society was and show problems, which Russian emigrants in the Czech republic were facing to and still are facing - I aimed on questions like nationality, citizenship, possibility of re-emigration, working opportunities and living level.

Klíčová slova: emigrace, Rusové, národnostní menšina, národnost, emigration, Russians, national minority, nationality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz