Tomáš Richter

Bakalářská práce

Webové služby a dynamické programovací jazyky

Web Services and Dynamic Programming Languages
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou implementace a používání webových služeb, se zaměřením na protokol SOAP, ve vybraných dynamických jazycích PHP, Python, Ruby a v prostředí .NET. První část práce obsahuje seznámení s webovými službami. Druhá část práce je věnována popisu WSDL dokumentu. Následující třetí část se zabývá SOAP protokolem. Čtvrtá část práce popisuje dostupné knihovny pro SOAP protokol …více
Abstract:
This thesis deals with problems of implementation and use of web services, with a focus on the SOAP protocol, in selected dynamic languages PHP, Python, Ruby and .NET environment. The first part contains web services introduction . The second part is devoted to describing the WSDL document. The third part is working with the SOAP protocol. The fourth part describes the available libraries for SOAP …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Jakub Macek
  • Oponent: Nikola Ciprich

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika