Markéta Kuttlerová

Bakalářská práce

Spotřebitelské preference distribučních kanálů na trhu piva

Consumer Preferences of Distribution Channels on the Beer Market
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na spotřebitelské preference distribučních kanálů na trhu piva v České republice a Belgii, konkrétně spotřebitelů generace Y. Jelikož na trhu piva byla v obou případech vypozorována změna týkající se klesající spotřeby piva v segmentu on-tade, kde patří hospody nebo restaurace, které se zabývají prodejem čepovaného piva. V první části práce je charakterizován trh piva České …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on consumer preferences of distribution channels on the beer market in the Czech Republic and Belgium, namely on the Y generation consumers. Because in both cases there was identified a declining beer consumption in the on-tade segment, where pubs or restaurants selling draft beer belong. The first part of the thesis describes the beer market of the Czech Republic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Jana Hodulová
  • Oponent: Vojtěch Spáčil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava