Grzegorz Pilarski

Disertační práce

Výzkum dlouhodobé metanizace čistírenských kalů při nízkých teplotách.

Research Long-Term Fermentation of Sewage Sludge at Low Temperatures.
Anotace:
Cílem té to práce je prokázat možnosti intenzifikace postupů rozkladu organických látek v metanizačních nádržích ČOV dodáváním kultur mikroorganismů v mikrobiologickém přípravku a využití v rámci nestandardního postupu kompostování inovačním způsobem přetváření na organické hnojivo organické sušiny, kterou je směs kalů z komunálních odpadních vod s bioodpady - trávou, listím a větvemi. Kaly, které …více
Abstract:
The aim of this work is to demonstrate the possibility of intensification of organic substances' decomposition processes occuring in sewage plant fermentation chambers by adding microbiological product and an innovative way of transforming an organic substance, namely the mixture of organic municipal sludge with waste grass, leaves and branches in a nonstandard process of composting into organic fertilizer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 2. 2020
  • Vedoucí: Miroslav Kyncl
  • Oponent: Ivona Škultétyová, Jiří Batěk, Radmila Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Úpravnictví