Renáta Krajňáková

Master's thesis

Systém kvalifikace dodavatelů ve výrobní společnosti

Supplier Qualification System in Manufacturing Company
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na systém kvalifikace dodavatelů ve vybrané výrobní společnosti ABB s.r.o. V teoretické části je charakterizován nákup, výběr, hodnocení a kvalifikace dodavatelů. V praktické části je popsán vybraný podnik. Systém kvalifikace dodavatelů je dále analyzován, zhodnocen a jsou navržena zlepšení tohoto procesu, včetně ekonomického zhodnocení.
Abstract:
Diploma thesis is focus on supplier qualification system in the selected company ABB s.r.o. Procurement, supplier selection, supplier assessment a supplier qualification are described in theoretical part of the thesis. Selected company is described in practical part of the thesis. Supplier qualification system is analysed, assessed and process improvements are proposed (including economic benefits …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Martin Čech
  • Reader: Miroslav Madzin

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / field:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu