Mgr. Petra Deredimosová

Master's thesis

Náhradní mateřství: pomoc nebo hrozba? Filosoficko-právní analýza problému.

Surrogate Motherhood: A Help or Risk? Philosophical and Legal Analysis of the Problem.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou náhradního mateřství, především jeho vlivem na vnímání samotného pojmu mateřství a na právní postavení matek. Práce začíná stručným popisem vývoje postavení ženy ve společnosti, na který navazuje kapitola věnovaná mateřství a jeho jednotlivým druhům. Následuje rozbor právní úpravy náhradního mateřství v České republice a poté stručný popis právní úpravy tohoto …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of surrogacy, mainly its influence on the perception of the term motherhood and the legal status of mothers. In the beginning the thesis describes the evolution of the role of women in the society, followed by a chapter which is dedicated to term motherhood and its categories. After that the thesis illustrates surrogacy legislation in the Czech republic and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Reader: Mgr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta