Theses 

Domácí násilí, institut vykázání z pohledu Policie ČR (novela zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR) – Zdeněk NEUSCHEL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Policy in Public Administration

Zdeněk NEUSCHEL

Bachelor's thesis

Domácí násilí, institut vykázání z pohledu Policie ČR (novela zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR)

Domestic violence, institute of expulsion from view of Policie ČR (novel of rule no. 273/2008 Sb., o Policii ČR)

Anotácia: Domácí násilí je sociálně patologický jev, který vyžaduje v rámci interdisciplinárního přístupu komplexní řešení. Klíčová role v systému patří Policii České republiky, která se ve většině případů dostává jako první do kontaktu s obětí a pachatelem a je zmocněna ke kontrole a zamezení nepřijatelného jednání. Za daného právního stavu by policisté měli zajistit bezpečí ohrožené osoby, zadokumentovat incident, účinně usměrnit násilnou osobu a zvládnout specifickou komunikaci s obětí domácího násilí. Tato bakalářská práce se zabývá postupem policejních orgánů při řešení incidentů vykazujících znaky domácího násilí v souvislosti s přijetím zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, který je účinný od 1.1.2009, a jeho srovnání s předešlou právní úpravou řešící problematiku domácího násilí. Cílem práce je popsání platné právní úpravy, její porovnání s předešlým stavem, který byl řešen novelou původního zákona o Policii České republiky, provedenou zákonem č. 135/2006 Sb., o ochraně před domácím násilím účinnou od 1.1.2007 do 31.12.2008 a zhodnocení dosavadního vývoje, zvláště zda zjednodušení práce orgánů Policie České republiky v oblasti institutu vykázání násilné osoby při řešení incidentů se znaky domácího násilí má vliv na práci policie a řešení těchto případů. Vlastní práce byla provedena metodou dotazování formou nestandardizovaného rozhovoru v rámci kvalitativního výzkumu. Rozhovor byl proveden u vzorku příslušníků policie, služebně zařazených na základních útvarech policie, kteří řeší problematiku domácího násilí. Rozhovor na stejné téma se uskutečnil i s vedoucími pracovníky různých stupňů velení v působnosti Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Dalšími respondenty byli pracovníci intervenčního centra, zaměstnanci orgánů sociálně právní ochrany dětí a též pracovníci neziskových organizací působících v dané problematice v rámci Jihočeského kraje a rozborem případové studie. Změnou právní úpravy došlo ke změně procesu ve vykázání násilné osoby, z postupu ve správním řízení na oprávnění policisty dle zákona o Policii České republiky. Výzkumem bylo zjištěno, že změnou v postupu při vykázání násilné osoby ze společného obydlí policejním orgánem se zrychlil vlastní průběh vykázání a tím i možnost účinnější ochrany ohrožené osoby. Změna procesu nemá žádný vliv na posouzení samotného incidentu.

Abstract: Domestic violence is a social-pathology phenomenon, which requires a complex solution in terms of inter-disciplinary attitude. Key role in the system is the one of the Police of the Czech Republic (further PCR), which in most cases gets first into the contact with a victim and an offender and is authorized to the control and prevention of unacceptable act. According to the legal situation the policemen should secure the safety of an endangered individual, document the incident, effectively regulate a violent person and handle the specific communication with the victim of domestic violence. This thesis deals with the procedure of police organs at the solution of incidents, showing the signs of domestic violence in the connection to the adoption of Act No. 273/2008 Coll., on the PCR, which has been valid since 1st January 2009, and its comparison to the previous legal regulations solving the problems of domestic violence. The objective of the thesis is the description of valid legal regulations, their comparison to the previous state which was solved by the amendment of the original law on the Police of the Czech Republic carried out by the Act No. 135/2006 Coll., on protection against domestic violence valid from 1st January 2007 to 31st December 2008 and the assessment of present development, especially if the simplification of work of PCR organs in this area (institute of expulsion of a violent person at the solution of incidents with the signs of domestic violence) influences the work of police and solution of these cases. The thesis itself was carried out by the method of questioning, the form of non-standardized interview in terms of qualitative research. The interview was carried out in the sample of police members, placed in basic police stations, where they solve the issue of domestic violence. The interview was also carried out with officials of various command types in the sphere of Regional Police Headquarters of South Bohemian Region. Other respondents were the workers of intervention centres, employees of social and law protection of children institutions and the workers of non-profit organizations functioning in South Bohemian Region and the analysis of study case. By the change of legal regulations the process concerning expulsion of violent person was changed (from the procedure in administrative action to authorisation of a police officer according to the law on PCR). It was found out that by the change in the procedure at expulsion of violent person out of the house by a police organ the course of expulsion became faster and also the possibility of efficient protection of an endangered individual. The change of the process has no effect on the incident assessment.

Kľúčové slová: domácí násilí, násilná osoba, ohrožená osoba, Policie ČR, týrání osoby, vykázaná osoba, vykázání

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010
  • Zverejniť od: 6. 5. 2010
  • Identifikátor: 16776

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

NEUSCHEL, Zdeněk. Domácí násilí, institut vykázání z pohledu Policie ČR (novela zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR). Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 5. 2019 09:05, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz