Vladimíra PALOČKOVÁ

Bachelor's thesis

Předmatematické představy - třídění u předškolních dětí

Pre-mathematical notions - sorting operations of the preschool children
Anotácia:
V bakalářské práci s názvem "Předmatematické představy třídění u předškolních dětí", se v teoretické části zabývám charakteristikami předškolního věku. V dalších kapitolách se zaměřuji na náplň předmatematických představ v "RVP PV" a procesu třídění. Součástí metodologické části jsou cíle experimentu, použité metody, podmínky experimentu, terminologie, příprava a kritéria hodnocení experimentu. V experimentální …viac
Abstract:
In the theoretical part of this bachelor's degree work, I am looking into characteristics of pre-school age. In the following chapters, I focus on pre-mathematical notions in the "RVP PV" , and on the sorting operations. The methodological part includes the goals of the experiment, applied methods, requirements of the experiment, terminology, preparation and criteria of evaluation. The experimental …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALOČKOVÁ, Vladimíra. Předmatematické představy - třídění u předškolních dětí. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Preschool and Out-of-School Pedagogy / Teacher Training for Pre-school Teachers