Theses 

Pracovní spokojenost a psychická zátěž všeobecných sester na dialyzačním středisku – Alena KLVAŇOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Alena KLVAŇOVÁ

Diplomová práce

Pracovní spokojenost a psychická zátěž všeobecných sester na dialyzačním středisku

Job satisfaction and psychological stress of nurses in dialysis centres

Anotace: Cíl: Cílem diplomové práce bylo zjistit pracovní spokojenost a psychickou zátěž sester na dialyzačních střediscích společnosti BBraun Avitum v České a Slovenské republice. Metodika: K získávání dat pracovní spokojenosti sester pracující na dialyzačních střediscích společnosti BBraun Avitum v České a Slovenské republice byly zpracováno 760 archivovaných dotazníků, které byly použity zaměstnavatelem pro hodnocení pracovní spokojenosti zaměstnanců v letech 2010-2013. Sběr dat k psychické zátěži sester byl realizován v listopadu 2015 a byl použit standardizovaný Meisterův dotazník. Výzkumný soubor celkem tvořilo 242 sester pracujících na dialyzačních střediscích společnosti BBraun Avitum v České a Slovenské republice. Výsledky: Výsledky hodnocení pracovní spokojenosti sester pracujících na dialyzačních střediscích společnosti BBraun Avitum prokázaly nespokojenost sester s finančním ohodnocením a odměňováním, s pracovním prostředím a efektivitou komunikace na oddělení. Nejlépe byly hodnoceny faktory, které se týkaly proškolení bezpečnosti práce a systém benefitů. Při analýze výsledků pracovní zátěže byl prokázán výsledný stupeň psychické zátěže I. ? mírná zátěž. Mezi nejvíce negativně hodnocené položky patřil pocit časové tísně a vysoká odpovědnost. Závěr: Ve zdravotnictví tvoří nejpočetnější skupinu sestry, které ovlivňují kvalitu a výsledky ošetřovatelské a zdravotní péče. Spokojená sestra je jedním z klíčů k úspěšnosti organizace. V organizaci jsou sestry nespokojeny s finančním ohodnocením, komunikací uvnitř týmu. Na některých střediscích sestry negativně hodnotily pracovní prostředí. Pro svou náročnost a odpovědnost sestry na dialyzačních střediscích pociťují během své práce velkou časovou tíseň, která může přerůst v pracovní nespokojenost.

Abstract: Aim: The objective of this thesis was to establish the level of job satisfaction and psychological stress of nurses at the Dialysis Centres of BBraun Avitum in the Czech and Slovak Republics. Methodology: To obtain the data on job satisfaction of nurses working at the Dialysis Centres of BBraun Avitum in the Czech and Slovak Republics, 760 archived questionnaires were analyzed, which were used by the employer to assess employee satisfaction in the years 2010 ? 2013. The collection of data on psychological stress of the nurses was implemented in November 2015 and the standardized Meister questionnaire was used. The research sample included 242 nurses working at the Dialysis Centres of BBraun Avitum in the Czech and Slovak Republics. Results: The results of the assessment of job satisfaction of nurses working at the Dialysis Centres of BBraun Avitum proved that the nurses were not satisfied with their remuneration and financial bonuses, with the working environment and efficiency of communication at the department. They rated best the factors regarding the occupational safety training and system benefits. The analysis of the results of occupational stress proved psychological stress at level I. ? moderate stress. The most negatively assessed items included the feeling of time pressure and high responsibility. Conclusion: In health care nurses form the biggest group which significantly affects the quality and results of nursing care and medical care. A satisfied nurse is one of the keys of a successful organization. In the organization the nurses are not satisfied with their remuneration, communication in the team. At some centres the nurses assessed the working environment negatively. Because the profession of nurses is demanding and responsible, the nurses at the Dialysis Centres feel great time pressure at their work which can lead to job dissatisfaction.

Klíčová slova: dialyzační středisko, sestry, pracovní spokojenost, psychická zátěž, dotazníkové šetření.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41013 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

KLVAŇOVÁ, Alena. Pracovní spokojenost a psychická zátěž všeobecných sester na dialyzačním středisku. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz