Roman Šumšal

Bakalářská práce

Pokročilé řízení elektronického chlazení

Advanced electronic cooling control
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na laboratorní model elektronického chlazení a tvorbu kompenzační krabice s nastavitelnou teplotou. V teoretické části jsou popsány principy funkce peltierových článků a modulů, základní vlastnosti regulátorů a pulzně šířková modulace. Praktická část bude zaměřena na návrh systému kompenzační krabice a její realizaci. Součástí práce bude návrh, simulace a výroba plošného …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a laboratory model of electronic cooling and realization of compensating box with adjustable temperature. Theoretical part describes the principles of peltier cells and modules functioning, basic properties of controllers and pulse-width modulation. Practical part will be focused on design and realization of compensation box. Practical part will include design, simulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Ondřej Zimný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava