Radim Macek

Bakalářská práce

Stanovení postupu pro interní kalibraci délkového měřidla a stanovení nejistot měření

Establishment of a Procedure for Internal Calibration of the Linear Gauge and Evaluation of Measurement Uncertainties
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vypracování postupu pro interní kalibraci kalibrů. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část by měla vést k popisu vzájemných vztahů a účelů mezi současnými analýzami systému měření. Praktická část je pak věnována charakteristice společnosti a definování její politiky a cílů. Dále tato část obsahuje postup pro kalibraci kalibrů a je zde také …více
Abstract:
The aim of this work is to develop a procedure for internal calibration of gauges. This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part should lead to describe relations and purposes of the present measurement system analysis. The practical part is devoted to the characteristics of the company and define its policy and objectives. This section also includes a procedure for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Klaput
  • Oponent: Patrik Enge

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti