Theses 

Teorie a praxe regionální politiky Evropské unie a členských národních států – Bc. Andrea Martinková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Andrea Martinková

Diplomová práce

Teorie a praxe regionální politiky Evropské unie a členských národních států

The theory and practice of European Union and national state member regional politics

Anotace: Diplomová práce je po praktické stránce zaměřena na systém čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2007-2013. Popisuje kompletně způsob implementace z pohledu žadatele o dotaci. Zaměřuje se na podmínky zisku dotace a procesů, které s jejím přidělením souvisí. V rámci konkrétního regionálního operačního programu jsou popsány jednotlivé prioritní osy rozvoje a aktuální stav čerpání v polovině programového období. Před Českou republikou stojí stále zodpovědnost vůči občanům, aby se schválená a pro toto období nebývale vysoká částka skutečně smysluplně a efektivně vyčerpala. Za průběh implementace zodpovídají řídící orgány jednotlivých programů. Úroveň implementace je ovlivňována vnějšími i vnitřními aspekty, které mohou významně narušovat průběh v sedmiletém rozpětí programu. Vznik významných rizik je možný na poli politickém, hospodářském, ale taky v rovině personálního a technického zajištění. Cílem práce je dle nejaktuálnějších informací posoudit současný stav politiky regionální rozvoje. Zachycen má být historický vývoj okolností, které daly vzniknout myšlence evropské integrace. Dále popsat strategie, legislativní rámec a nástroje, pomocí nichž je regionální rozvoj realizován.

Abstract: The practical part of my diploma thesis focuses on the drawing of money from EU funds in the programme period 2007-2013. It also describes in detail the system of implementation from the applicants´ point of view and pays attention to the conditions of allocating and receiving the subsidies.Within specific regional operational programme, this thesis defines the particular priority axes of the development and the current situation of drawing money in the middle of the programme period. Besides, the Czech Republic now has to ensure that the considerably high amount approved will be drawn effectively. The implementation process is controlled by managing authorities of different programmes. The implementation process is constantly influenced by both internal and external aspects which might disrupt the process during the seven-year period. Moreover, certain risks may appear not only in the political and economic domain, but also in terms of technical support and staffing. The aim of this thesis is firstly to explore the current state of the regional development politics on the basis of the latest information. Secondly, the thesis illustrates the historical development of the circumstances which gave birth to the idea of European integration. Finally, it will describe the strategies, legislative framework and tools by means of which the regional development is carried out.

Klíčová slova: Evropská unie, Implementace, Kraje, Prioritní osy, Regionální operační program, Regionální politika, Regionální rozvoj, Strukturální fondy, The European Union, The implementation, The priority axis, The region, The regional development, The regional policy, The regional operational programme, The structural funds

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz