Břetislav Hlawiczka

Diplomová práce

Otvírka ostravských slojí na Závodě Důl ČSM, lokalita Jih ve 2. b kře západní části (poruby č. 461 200 a č. 461 202)

The plan of Development of Ostrava seams on the Mine ČSM locality of South in the 2. b block in the western part (coal face no. 461 200 and coal face no. 461 202)
Anotace:
Diplomová práce popisuje vyhodnocení vrtného průzkumu, návrh otvírky a následné dobývání předmětných porubních bloků č. 461 200 a č. 461 202. V úvodu jsou zobrazeny geologické profily vrtů, z kterých je provedeno vyhodnocení, na nějž navazuje návrh otvírky základního větrního okruhu a poté návrh otvírky jednotlivých porubů se zvolenou technologií, výztuží a parametry ražených děl. Práce dále pojednává …více
Abstract:
This thesis describes the evaluation of drilling exploration, draft of mining and subsequent conquest of mining blocks in question no. 461 200 and no. 461 202. The introduction shows geological profiles wells, of which there is an evaluation, which is followed by draft of opening the basic ventilation circuit and then draft of mining each longwall was chosen technology reinforcement and parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Václav Zubíček
  • Oponent: Ladislav Polák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava