Theses 

Mentální postižení v sourozeneckém vztahu – Bc. Jaroslava Hortová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslava Hortová

Diplomová práce

Mentální postižení v sourozeneckém vztahu

Intekllectual disability in the sibling relationship

Anotace: Diplomová práce se zabývá kvalitou života jedinců se sourozencem s mentálním postižením, problematikou jejich sourozeneckých vztahů, vlivem mentálního postižení na tento vztah. Teoretická část charakterizuje mentální retardaci, základní terminologii, klasifikaci a osobnost jedince s mentálním postižením, popisuje Downův syndrom a autismus. Věnuje se rodině a sourozenectví obecně na teoretické rovině, popisuje situace a aspekty, když se do rodiny narodí a žije dítě s postižením. Výzkumná část formou výzkumného šetření metodou kvantitativního výzkumu analyzuje specifika vztahů mezi jedincem a jeho sourozencem s mentálním postižením, zjišťuje míru přijetí postižení, rozdíly mezi jedinci se sourozencem s postižením a jejich vrstevníky se sourozencem bez postižení, vyhodnocuje celkovou míru vlivu přítomnosti mentálního postižení.

Abstract: The thesis concerns the quality of life of individuals who have a sibling with intellectual disabilities. It deals with problems of such sibling relationships and impacts of intellectual disabilities on the relationships. The theoretical part characterises mental retardation, basic terminology, classification and a personality of an individual with intellectual disabilities and describes Down syndrome and autism. It involves a family and siblinghood generally in theoretical view and describes the situations and aspects of birth and life of a child with disabilities in a family. The research part analyses the relationship specifics between an individual and his or her sibling with intellectual disabilities by means of research survey using quantitative research method. It looks into the rate of acceptance of disability and the differences between individuals with a disabled sibling and individuals of the same age without a disabled sibling. It evaluates the overall rate of influence of intellectual disability presence.

Klíčová slova: sourozenec, rodina, sourozenci dítěte s mentálním postižením, rodina dítěte s mentálním postižením, mentální retardace, mentální postižení, Downův syndrom, autismus sibling, family, siblings of the child with intellectual disability, family of the child with intellectual disability, mental retardation, intellectual disability, Down syndrome, autism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:32, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz