Petra Caisová

Diplomová práce

Městský hřbitov se smuteční síní, Malacky

Town cemetery with mourning hall, Malacky
Anotace:
Předmětem diplomové práce je rozšíření současného městského hřbitova a návrh nové smuteční síně. Hřbitov je situován na jižním okraji slovenského města Malacky. V současné době se zde nachází pouze plochy pro urnové hroby a tradiční pohřbívání do země. V rámci návrhu jsou tyto plochy rozčleněny a rozšířeny o další typy pohřbívání. Záměrem diplomové práce je urbanistický návrh uspořádání hřbitova a …více
Abstract:
The subject of this thesis is extension of the present town cemetery and proposal a new mourning hall. The cemetery is situated on the southern outskirts of the slovak city Malacky. It is currently located here only areas for urn graves and traditional burial into the ground. Within the proposal these areas are divided and extended by other types of burials. The main focus of the thesis is urbanism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Trefil
  • Oponent: Zdeněk Hirnšal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava