Kateřina JANDOVÁ

Bachelor's thesis

Didaktické hry ve výuce zeměpisu cílené na vyšší úrovně kognitivních cílů Bloomovy taxonomie

Didactic games in teaching geography aimed at a higher level of cognitive goals of Bloom's taxonomy
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá didaktickými hrami, které jsou cílené na vyšší úrovně kognitivních cílů Bloomovy taxonomie ve výuce zeměpisu. Hlavním cílem práce je vytvořit didaktickou hru, která směřuje na vyšší cíle Bloomovy taxonomie a ověřit ji v praxi. Dalším cílem je rozbor tří již existujících didaktických her a analýza vybraných dostupných zdrojů zeměpisných her. Teoretická část je zaměřena …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with didactic games that are aimed at higher levels of cognitive goals of Bloom's taxonomy in teaching geography. The main goal of this work is to create a didactic game that aims at the higher goals of Bloom's taxonomy and verify it in practice. Another goal is the analysis of three existing didactic games and the analysis of selected available sources of geographical games …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Václav Duffek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANDOVÁ, Kateřina. Didaktické hry ve výuce zeměpisu cílené na vyšší úrovně kognitivních cílů Bloomovy taxonomie. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Natural Science Studies / Geography in Education