Theses 

Komunikace mezi ošetřujícím personálem a pacienty s neurogenními poruchami komunikace – Bc. Jana Bohuslavová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Bohuslavová

Diplomová práce

Komunikace mezi ošetřujícím personálem a pacienty s neurogenními poruchami komunikace

Communication between nursing staff and patients with neurogenic communication disorders

Anotace: Diplomová práce se zabývá komunikací mezi ošetřujícím personálem a pacienty s neurogenními poruchami komunikace. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První tři jsou teoretické, poslední empirická. Teoretická část práce přibližuje pojem a význam komunikace, objasňuje a vysvětluje termín neurogenní poruchy komunikace a podrobně se zabývá poruchou afázie. Praktickou část tvoří vlastní výzkumné šetření. Při jeho realizaci byla uplatněna kvantitativní i kvalitativní metoda výzkumu. Bylo provedeno anketní šetření ve dvou léčebnách dlouhodobě nemocných, zpracovány případové studie tří pacientů a realizováno několik rozhovorů s pacienty s narušenou komunikační schopností i ošetřujícím personálem.

Abstract: This thesis deals with communication between medical staff and patients with neurogenic communication disorders. The work is divided into four chapters. The first three are theoretical and the last one is empirical. The theoretical part of this work shows us the concept and importance of communication, clarifies and explains the term neurogenic communication disorders and deal in detail with aphasia disorder. The practical part consists own research. In its implementation has been applied to both quantitative and qualitative research method. There was a survey carried out in two hospitals for long-term care patients, the case studies for 3 patients took place and several interviews with patients with impaired communication skills and nursing staff were done.

Klíčová slova: Komunikace, neurogenní poruchy komunikace, afázie, efektivita komunikace, ošetřující personál. Communication, neurogenic communication disorders, aphasia, communication effectiveness, nursing staff.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:03, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz