Filip Lessl

Bakalářská práce

Finanční analýza vybraného podniku vyrábějícího farmaceutické přípravky ve zpracovatelském průmyslu

Financial Analysis of the Selected Company Producing Pharmaceutical Products in the Manufacturing Industry
Anotace:
Cílem této bakalářská práce je posouzení finanční situace vybraného podniku ve zpracovatelském průmyslu, jímž je společnost Bioveta, a.s, která je součástí Bioveta holding. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola patří úvodu. Druhá kapitola je zaměřena na metodiku finanční analýza, jsou zde uvedeny uživatelé FA, zdroje FA a stěžejní oblast této kapitoly, která je věnovaná metodice samotných …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the financial situation of an enterprise in manufacturing - company Bioveta, a.s., which is a part of Bioveta holding. The thesis is divided into five chapters. The first chapter includes introduction. The second chapter focuses on the methodology of financial analysis, its users and sources. The key area of this chapter is focused on the methodology of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Iveta Ratmanová
  • Oponent: Andrea Kolková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava