Theses 

Vztah karcinomu prsu a práce na noční směny – Bc. Barbora KOPECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora KOPECKÁ

Diplomová práce

Vztah karcinomu prsu a práce na noční směny

The relationship of breast cancer and work on night shifts

Anotace: Karcinom prsu je druhé nejčastěji diagnostikované onkologické onemocnění u žen v České republice. V roce 2013 bylo diagnostikováno 7140 žen se zhoubným nádorem prsu a ve srovnání s předešlými roky vykazuje incidence trvalý růst. Zájem odborné i laické veřejnosti se tak stále častěji obrací k preventivním opatřením, která by mohla snížit riziko vzniku karcinomu prsu. Sekundární prevence, usilující o včasný záchyt onemocnění v populaci, je zajištěna formou screeningového programu, který v České republice funguje od roku 2002. V rámci primární prevence se celosvětově hledají rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku onkologického onemocnění prsu. V roce 2007 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která je součástí Světové zdravotnické organizace, oznámila, že noční práce ?je pravděpodobně karcinogenní pro člověka? a zařadila práci na noční směny do kategorie 2A ? pravděpodobný lidský karcinogen. Metodika: Byla provedena epidemiologická studie případů a kontrol na skupině 280 žen. Data byla získávána formou dotazníků. Soubor případů tvořil 109 žen s karcinomem prsu, soubor kontrol 166 žen bez daného onemocnění a 5 dotazníků bylo vyřazeno pro jejich neúplnost. Statistickým výpočtem bylo zjištěno odds ratio (dále OR) jako ukazatel rizika. Výsledky: Ze souboru 109 žen mající dané onemocnění, jich 65,14% pracovalo nebo pracuje na noční směny. Ze souboru žen s daným onemocněním pracuje 46,48% respondentek alespoň 3 ? 4 noční směny za týden. V rámci celého souboru bylo zjištěno lehce zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v souvislosti s prací na noční směny (OR = 1,14 95% IS: 0,69 ? 1,89) statisticky nevýznamné na hl. v. 5%. Při rozdělení souboru do věkových kategorií bylo odds ratio ve všech kategoriích lehce zvýšené, však statisticky nevýznamně. Ve věkové skupině 56 ? 65 let OR = 5,09 (95% IS: 1,15 ? 22,62) statisticky významné na hl. v. 5%. Závěr: Výsledky této studie naznačují lehce potenciálně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu v souvislosti s prací na noční směny. Výsledky však mohou být zkresleny velikostí souboru. Je třeba dalších studií, které by potvrdily, nebo vyvrátily danou hypotézu, že práce na noční směny může být rizikovým faktorem.

Abstract: Breast cancer is the second most commonly diagnosed female oncological diseases in the Czech Republic. In 2013, 7,140 women were diagnosed with breast cancer. In comparison with previous years the incidence shows a steady growth. Interest of professionals and the laic public are increasingly turning to prevention, which could reduce the risk of breast cancer. Secondary prevention aiming at early detection of the disease in population is ensured through a screening program, which has operated in the Czech Republic since 2002. Globally, primary prevention is looking for risk factors that may be involved in the development of breast cancer. In 2007, the International Agency for Research on Cancer, which is part of the World Health Organization, announced that night work "is probably carcinogenic to humans" and included work on the night shift in category 2A - probable human carcinogen. Methods: Epidemiological study of cases and controls was performed on a group of 280 women. Data were collected through questionnaires. Group of cases involves 109 women with breast cancer, the group of controls takes 166 women without the disease, and 5 questionnaires were excluded due to incomplete. Statistical analysis was found odds ratio as an indicator of risk. Results: 109 women with the disease from file, 65.14% of them worked or working now on night shifts. From the group of women with that disease, 46.48% of the respondent?s works at least three to four night shifts per week. There was found a slightly increased risk of breast cancer in relation to work night shifts (OR = 1.14 95% CI: 0.69 to 1.89), in the whole group. This increase was statistically insignificant. After splitting the file into age categories, the odds ratio were increased slightly in all categories, though insignificantly. In the age group 56 - 65 years, OR = 5.09 (95% CI: 1.15 to 22.62), statistically significant. Conclusion: Results of this study suggest a potentially increased risk of breast cancer in relation to work night shifts. The results may be distorted by file size. Further studies are needed to confirm or refute the hypothesis that work night shifts may be a risk factor.

Klíčová slova: karcinom prsu, práce na směny, noční práce, rizikový faktor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33997 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Barbora. Vztah karcinomu prsu a práce na noční směny. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz