Bc. Josef KUBÍČEK

Bakalářská práce

Geneticky modifikované obilniny - perspektiva českého zemědělství a potravinářství

Genetically modified cereals - perspective of The Czech agriculture and food industry
Anotace:
Předkládaná práce je věnována aktuálním otázkám geneticky modifikovaných obilnin, v širších zemědělsko-ekonomických souvislostech. Práce je členěna do tří kapitol, kdy vlastním jádrem práce je kapitola {--} Geneticky modifikované obilniny. Autor analyzuje a prezentuje stávající často rozporuplné názory na předmětnou problematiku, jak vědecké obce, tak i laické veřejnosti.
Abstract:
The presented bachelor dissertation is dedicated to actual questions of genetically modified cereals, mentioned in wide choise of agriculture-ekonomical aspects. The bachelor disser-taion is situated into three chapters, which the root of The dissertation is chapter {--} Geneti-cally modified cereals. The author is analysing and presenting the current often inconsistent attitude to object problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2006
Zveřejnit od: 31. 5. 2006
Identifikátor: 2259

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍČEK, Josef. Geneticky modifikované obilniny - perspektiva českého zemědělství a potravinářství. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.