Theses 

Parallel Texts as an Alternative Methodology in Investigation of Language of Space: The Case of English and Czech – Bc. Magdaléna Honcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Magdaléna Honcová

Diplomová práce

Parallel Texts as an Alternative Methodology in Investigation of Language of Space: The Case of English and Czech

Parallel Texts as an Alternative Methodology in Investigation of Language of Space: The Case of English and Czech

Anotace: Diplomová práce se zabývá možnostmi užití paralelních textů jako alternativní metodologie ve zkoumání jazykového ztvárňování prostorových vztahů. Kriticky hodnotí teoretické aspekty této zřídka užité metodologie, a to z pohledu kognitivní lingvistiky. Konkrétně se text věnuje těmto otázkám: jaké konstrukční prostředky mají mluvčí angličtiny a češtiny k dispozici při vyjadřování prostorových vztahů, a zda má rozdíl v těchto prostředcích dopad na konceptualizaci prostorové scény. Analyzovaný vzorek tvoří první kapitola knihy Alenka v Říši divů autora Lewise Carrolla a jejích čtyř českých překladů. Kvalitativní porovnání vybraných užití prostorových předložek odhalilo diskrepance na sémantické i morfo-syntaktické úrovni obou jazyků, což poukazuje na konvenční charakter gramatických systémů (Croft, 2001), konkrétně potom jaké prostředky oba jazyky využívají k vyjadřování prostorových vztahů.

Abstract: The diploma thesis is concerned with the use of parallel texts as an alternative methodology in investigation of language of space. The study examines theoretical aspects of using parallel texts as a research material within the framework of Cognitive Linguistics. More specifically, it questions what constructional means are available to the speakers of the individual languages when verbalizing spatial scenes, and whether the two languages differ at the conceptual level in this respect. The analyzed sample consists of the first chapter of Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll and its four Czech translations. The comparative analysis of the selected usages of spatial prepositions revealed discrepancies at semantic and morpho-syntactic levels across the two languages, which indicates radically conventional nature of grammar (Croft, 2001), particularly how languages utilize available constructional means to code spatial relationships.

Keywords: Kognitivní lingvistika, paralelní texty, prostorové vztahy, stylistika Cognitive Linguistics, parallel texts, spatial relations, stylistics

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Ph.D. Wei-lun Lu
  • Oponent: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz