BcA. Michele Tkáčová

Bakalářská práce

Divadlo utlačovaných a specifika práce Elišky Lindovské

Theater of the oppressed and Eliška Lindovská work's specifics.
Anotace:
Bakalářská práce seznamuje s iniciativou Elišky Lindovské a popisuje zajímavé možné uplatnění absolventů ateliéru Divadlo a výchova, jako lektora divadla utlačovaných při akční skupině. Práce zkoumá a porovnává dva projekty divadla utlačovaných. Práce se dále věnuje spolupráci divadelního lektora a kritického sociálního pracovníka a pokouší se pojmenovat základní principy této spolupráce.
Abstract:
Bachelor thesis is about Eliška Lindovská initiative and it presents possibility of interesting cooperation of Theater and Education Department graduates, as a lecturers at the Theatre of the Oppressed Action Group. The work examines and compares two projects of Theatre of the Oppressed. The work also focuses on cooperation of theater lecturer and critical social worker and it's trying to identify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: MgA. Ondřej Klíč
  • Oponent: MgA. Radka Macková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/lrnei/