Adéla Lubojacká

Bakalářská práce

Vyhodnocování projekce extrudovaných profilů na měřícím zařízení Keyence

Evaluating Projection of Extruded Profiles on Measuring Device Keyence
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním původního způsobu kontroly vzorků profilu těsnění s novou metodou vyšetřování vzorků pomocí měřícího zařízení Keyence. Hodnocení operátory porovnáváním má hodně nepřesnosti (lidský faktor je hlavní z nich), a proto je cílem této práce posoudit, zda existuje významný rozdíl mezi původním způsobem měření extrudovaných profilů a měřením na zařízení Keyence. Praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the comparison of the original method of the sealing profile sample inspection with the new method of the sample investigation using the cross section projector Keyence. Evaluating made by operators by comparing takes a lot of inexactness (a human factor as a main of them), therefore the aim of this work is to assess, whether there is a significant difference between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Pavel Klaput
  • Oponent: Michael Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti