Theses 

Sociálně pedagogická komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky na nižším stupni gymnázia – Bc. Ivana Rudnická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ivana Rudnická

Diplomová práce

Sociálně pedagogická komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky na nižším stupni gymnázia

Socio-educational communication between teachers, parents and pupils in lower secondary school

Anotace: Tato práce se zabývá sociálně pedagogickou komunikací mezi učiteli, rodiči a žáky na nižším stupni gymnázia. Dále je však také zaměřena na srovnání situace na gymnáziu a na základní škole. Teoretická část je věnována základním informací o této problematice, jako je sociální a pedagogická komunikace, základní pravidla této komunikace, efektivní a neefektivní způsoby komunikace, význam emocionální stránky komunikace nebo například spolupráce rodičů a školy. Praktická část, tedy dotazníkové šetření, se skládá ze stanovení hypotéz, vyhodnocení dotazníků prostřednictvím grafického znázornění a ověření stanovených hypotéz. Vyhodnocení dotazníků prokázalo, že situace na nižším gymnáziu i na základní škole je na dobré úrovni. Zlepšit by se však měla spolupráce rodičů se školou.

Abstract: This work deals with social pedagogic communication between teachers, parents and pupils in the lower level of secondary school. Furthermore, it is also aimed at comparing the situation at the secondary school and primary school. The theoretical part is devoted to the basic information on this subject, such as social and educational communication, the basic rules of communication, effective and ineffective ways of communicating the importance of emotional aspects such as communication or cooperation between parents and schools. The practical part, a questionnaire survey consists of determining hypotheses, evaluation questionnaires via the graphical representation and verification of hypotheses. The evaluation of the questionnaires showed that the situation in the lower secondary school and the elementary school is good. Improve should, however, cooperation between parents and school.

Klíčová slova: Sociální a pedagogická komunikace, pravidla sociálně pedagogické komunikace, efektivní a neefektivní způsoby komunikace, emocionální stránka komunikace, spolupráce rodičů a školy. Social and educational communication, the rules of socio-educational communication, effective and ineffective ways of communication, emotional aspects of communication, cooperation between parents and school.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Jiří Nolč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 16:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz