Ľuboš Dubovecký

Diplomová práce

Analýza vývoja objemu hypotekárnych úverov v Slovenskej republike na základe úrokovej sadzby a priemernej nominálnej mzdy

Analysis of the Development of the Volume of Mortgage Loans in the Slovak Republic Based on the Interest Rate and Average Nominal Wage
Anotace:
Cieľom záverečnej práce bolo zistiť ako priemerná nominálna mzda a úroková sadzba ovplyvňujú objem novo poskytnutých hypotekárnych úverov v Slovenskej republike. V prvej časti sa zameriavame na charakteristiku vybraných skúmanných premenných a na podobné publikácie, ktoré už boli k tejto téme vydané. V druhej časti popisujeme vybrané ekonometrické postupy, ktoré sme v našej práci použili. V poslednej …více
Abstract:
The final theses aimed to find out how the average nominal wage and interest rate affect the quantity of newly approved mortgage loans in the Slovak Republic. In the first part, we focus on the characteristics of selected variables and publications that have already been published on a similar topic. In the second part, we describe selected econometric methods that we used in our theses. In the last …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Lumír Kulhánek
  • Oponent: Emil Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava