Theses 

Droga jako součást života klientů programu Streetwork – Michaela Ďurďová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michaela Ďurďová

Bakalářská práce

Droga jako součást života klientů programu Streetwork

Drugs as a Part of Streetwork Clients's Lives

Anotace: Tématem bakalářské práce je droga jako součást života klientů programu Streetwork. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a empirickou. První, teoretická část vymezuje drogy, jejich dělení a s nimi spojenou závislost, její vznik, fáze a vnitřní a vnější faktory, které mohou vznik závislosti ovlivnit. Hlouběji se zabývá aktuálním stavem drogové problematiky v České republice a následně ve Zlínském kraji. Dále se zabývá protidrogovou politikou ČR. Poté definuje principy a cíle terénní sociální práce. Praktická část je zpracována kvalitativně orientovaným výzkumem v rámci narativních rozhovorů s klienty Terénních programů ve Zlíně. Zabývá se analyzováním příčin, důsledků drogové závislosti a snaží se popsat subjektivní zkušenosti dlouhodobě drogově závislých jedinců s drogou. Cílem praktické části je zjistit, jaké příčiny vedou jedince k drogové závislosti a následně popsat důsledky spojené s drogovou závislostí.

Abstract: The topic of my bachelor thesis is Drugs as a Part of Streetwork client's life. The thesis is divided into two parts theoretical and empirical. The theoretical part defines the drugs, their division and the related addiction. The origin, phases and arisen factors from the addiction are described as well. It focuses on actual state of drug problem in the Czech Republic and furthermore in Zlín region and also deals with antidrug policy in the Czech Republic. The bachelor thesis defines principles and objectives of field social work. The practical part is elaborated by qualitatively oriented research in narrative interviews with the clients of Field programmes in Zlín. It concerns with the analysis of the causes and con-sequences of the drug addiction and tries to describe subjective experiences of long-term drug addicts. The aim of the practical part is to find out what causes people to drug ad-diction and subsequently to describe the consequences associated with drug addiction.

Klíčová slova: droga, drogová závislost, příčiny a důsledky, subjektivní zkušenosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48282 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Ďurďová, Michaela. Droga jako součást života klientů programu Streetwork. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz