Theses 

Význam etických kodexů pro podnikovou praxi – Ing. Štěpán Roškot

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Štěpán Roškot

Bakalářská práce

Význam etických kodexů pro podnikovou praxi

The importance of ethics for business practice

Anotace: Téma bakalářské práce se zaměřuje na význam etiky a etického kodexu pro podnikání v reklamě. Text porovnává regulaci ze zákona se samoregulací na bázi Kodexu jako hlavního nástroje pro posuzování etičnosti reklamy. Oba druhy dohledu nad reklamou se někdy ve výsledném hodnocení shodují, jindy doplňují, občas si i vzájemně odporují. Vybrané praktické příklady dokumentují dva odlišné světy, suchou, nekompromisní řeč práva a bohémské prostředí kreativního odvětví, které už ze své podstaty jakoukoli regulaci odmítá. Oba světy se míjejí v postoji k umělecké nadsázce, která je v reklamě obvyklou pracovní metodou. Pro orgány dozoru může být naopak nepřijatelná. Paradoxem obdobného konstatování je fakt, že i závadná reklama může krátkodobě fungovat. Aktivity Rady pro reklamu v oblasti etiky svědčí o snaze kultivovat české reklamní prostředí. Respekt, kterému se tato instituce ve společnosti i „v branži“ těší, napovídá, že se jí to docela daří.

Abstract: Focus of these theses lies in importance of ethics and Code of Conduct for advertising business practice. Text compares regulation based on law with self-regulation reflecting the Code of Conduct as the main tool of assessing the ethics in advertising industry. Both kinds of supervision can be either identhical or complementary in final result, however, there are also examples where they contradict each other. Selected examples prove evidence of two different worlds, sober uncompromising speech of jurisdiction and rather bohemian ambiente of creative industry which rejects any regulation just from its own nature. Both worlds differ in the approach to artistic exaggeration which is common working method in advertising practice. Sometimes it could be unacceptable for supervisory bodies. The paradox of similar statement consists in the fact that also objectionable advertising can function well. Activities of the Advertising Council in the field of ethics show evidence of efforts to cultivate Czech advertising environment. The good reputation enjoyed by the Advertising Council, both in the society and „in the branch,“ illustrates that it goes right that way.

Klíčová slova: Etika, etický kodex, Kodex reklamy, regulace, koregulace, samoregulace, Rada pro reklamu, Arbitrážní komise, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, zákon o reklamě, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Ethics, Code of Ethics or Code of Conduct, Code of Advertising Practice, regulation, coregulation, selfregulation, Advertising Council, Arbitration Committee, Council for Radio and TV Broadcasting, Law on Advertising, Broadcasting Act

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz