Roman Camfrla

Bakalářská práce

Úprava technologické linky na kamenolomu Nejdek

Change of Technological Line at the Quarry Nejdek
Anotace:
Autor svou práci rozdělil do čtyř kapitol. Nejprve popisuje lokalitu kamenolomu Nejdek a její geografické, petrografické a hydrogeologické poměry. Následně se zabývá stávajícími podmínkami technologie těžby, zpracováním a úpravou kameniva. Autor seznamuje čtenáře se svým návrhem na změnu v technologické lince. Pokouší se o modernizaci a zefektivnění výkonu stávající technologické linky s využitím stávajících …více
Abstract:
Author divided his work into four chapters. At the begining, he describes the locality of the stone pit Nejdek and its geographical, petrographical and hydrogeological conditions. Afterwards, he looks into current conditions of mining, processing and working of aggregate. Author introduces his proposal of change in the technological line to the reader. He attempts to modernise and improve efficiency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Lukáš Těžký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin