Edita Kluzová

Master's thesis

Tvorba 3D modelu funkcionalistické vily metodou průsekové fotogrammetrie a laserového skenování.

Creating a 3D Model of a Functionalist Villa using Intersection Photogrammetry and Laser Scanning.
Anotácia:
Diplomová práce předkládá popis tvorby 3D modelů objektu, jímž je funkcionalistická vila, dvěma různými metodami. Pro zpracování modelů byla zvolena metoda průsekové fotogrammetrie a metoda laserového skenování. V úvodu jsou popisovány zeměměřické práce vykonané před pořízením dat pro zpracování 3D modelů, společně s jejich výsledky. Další části se již jednotlivě zabývají použitými metodami. U každé …viac
Abstract:
This thesis presents a description of the creation of the 3D object, which is the functionalist villa, by two different methods. The chosen methods for processing of the models were the method of intersection photogrammetry and the method of laser scanning. The introduction describes the geodetic work done prior to the acquisition of the data needed for processing 3D models, together with their results …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedúci: Roman Kapica
  • Oponent: Matěj Černý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava