Jan Hojka

Diplomová práce

Zvýšení hodinového výkonu výrobní linky v oblasti betonářských drtí a možnosti rozšíření sortimentu výrobků v kamenolomu Lom Klecany s.r.o.

The increase in hourly output of the production line of concrete rubble and possibilities of extension range of products in the quarry Lom Klecany s. r. o.
Anotace:
Obsahem předložené diplomové práce bylo zpracování návrhu na zvýšení výrobního výkonu stávající výrobní linky a možnosti rozšíření sortimentu vyráběných frakcí kameniva v kamenolomu Lom Klecany s.r.o. V této práci uvádím uvažované možnosti, jednotlivé návrhy, s jejich klady a zápory. Z těchto možností jsem se pokusil vyzdvihnout ten, který bude pro tento záměr a zmíněnou lokalitu vyhovovat, jak z pohledu …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to assess a proposal to increase capacity as the current production and possibilities to expand the product range in Klecany stone quarry. In this work, I am going to list proposed options, individual proposals and their pros and cons. Out of these options I would like to pick the one which should be The most fit for purpose and the location in question when it comes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Jan Rambousek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin