Pavla Karbanová

Bakalářská práce

Technická diagnostika plynových ucpávek kompresorů

Technical Diagnostics of Gas Seals for Compressors
Anotace:
Tato práce pojednává o mechanických plynových ucpávkách, snímačích v nich používaných, vyhodnocení výstupů ze snímačů a důsledcích různých poruch jak ucpávek, tak kompresorů, výroby či montáže. Detailně se v teoretické části zabývá jednotlivými částmi ucpávky a normami a standarty které s nimi souvisí. Zabývá se problematikou jednotlivých snímačů a jejich funkcí. V praktické části se zabývá interpretací …více
Abstract:
This paper is about mechanical gas seals, probes using in them, evaluating outputs of them and consequence of various defects both seals and compressors and both production or assembly. In theoretical part is dealing in details of individual parts of gas seal and norms and standards which is related to them. Paper deals with issues of individual probes and them function. Practical part of paper deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: Jan Blata
  • Oponent: Kevin Dwyer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.