Pavla Franková

Bakalářská práce

Problematika biologického čištění odpadních vod v ČOV Český Těšín

Issue of biological treatment of wastewater in the wastewater treatment plant Český Těšín.
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje způsoby čištění odpadních vod na ČOV Český Těšín se zaměřením na biologický způsob čištění. V Úvodní části je charakterizována daná lokalita, další část je věnována vývoji odpadních vod na území města Český Těšín. Následuje popis procesu čištění odpadních vod. Poslední část se zabývá faktory, které ovlivňují průběh biologického čištění.
Abstract:
This bachelor describes the methods of waste water treatment plant in Český Těšín focusing on biological wastewater treatment method. In the introductory section of the site is characterized the assigned area, the next section is devoted to the development of wastewater in the town Český Těšín. Next part contains description of the wastewater treatment process. The last part discusses factors that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Tomáš Bouchal
  • Oponent: Jaroslav Závada

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava