Bc. Lada Válková

Diplomová práce

Rizikové chování jedinců na prahu dospělosti po odchodu z ústavní výchovy

Risk behavior of individuals at the threshold of adulthood after leaving institutional care
Anotace:
Práce popisuje rizikové chování mladých jedinců po opuštění dětského domova na prahu vlastní dospělosti. Zmiňuje nejčastější projevy rizikového chování, se kterými se společnost setkává u mladých jedinců. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů, na kterých staví diplomová práce. Podrobněji vymezuje typy a charakteristiky rizikového chování u osob po odchodu z dětského domova. Praktická …více
Abstract:
This work describes the behavior of young adults at risk of leaving children home on their own threshold of adulthood. Describes the most common risk behavior with which most frequently in the young company faces. The theoretical part is focused on defining the basic concepts on which it builds thesis, describes in detail the characteristics of types of risk behavior in individuals after leaving the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta