Jakub Vanc

Diplomová práce

Nebezpečné vlivy nadzemního vedení přenosové soustavy na sdělovací vedení

Dangerous effects on communication line due to overhead transmission line
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na elektromagnetickou kompatibilitu silového vedení přenosové soustavy a sdělovacího kabelového vedení. Popisuje nebezpečné rušivé vlivy způsobené mimořádnými stavy silového vedení na sdělovací kabelové vedení, podrobně rozebírá postup řešení výpočtu vlivem vzniklého indukovaného napětí ve sdělovacím kabelu a to za pomocí normovaného postupu výpočtu a také pomocí programu …více
Abstract:
This thesis deals with electromagnetic compatibility of overhead transmission line and communication line. It describes dangerous disruptive effect caused extraordinary condition of overhead transmission line on communication line. It discusses in detail calculation process of disruptive effect creating induced voltage in communication line with using the standardized calculation process and with program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Veleslav Mach
  • Oponent: Stanislav Rusek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava