Theses 

Dopady regionální politiky (a její nástroje) na rozvoj mikroregionů: dynamizace koncepčních dokumentů a aktivní vizualizace prostřednictvím GIS – RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA

Doctoral thesis

Dopady regionální politiky (a její nástroje) na rozvoj mikroregionů: dynamizace koncepčních dokumentů a aktivní vizualizace prostřednictvím GIS

Impacts of Regional Policy (and its Tools) to Microregional Development: Dynamization of Conceptual Documents and their Active Visualization Using GIS

Anotácia: Disertační práce se věnuje problematice regionálního rozvoje na úrovni mikroregionů, kterou zužuje na oblast nástrojů regionální politiky, konkrétně strategií rozvoje mikroregionálních uskupení a jejich dynamizaci. Jejím cílem není řešení všeobecných otázek nástrojů regionální politiky, ale hledání významu nových technologií geografických informačních systémů tak, aby tyto byly pro tvůrce obsahu strategií i pro jejich uživatele dostupné bez hlubší znalosti technologického aparátu. Za tímto účelem jsou definovány tři cíle disertační práce. První z nich hodnotí vybrané geografické aspekty mikroregionů a místních akčních skupin s důrazem na jejich potenciál při využívání koncepčních dokumentů, přičemž výstupem je situační analýza založená na pokročilých (geo)statistických metodách. Druhým cílem je navržení systému geoinformatických nástrojů pro dílčí části procesu tvorby strategií rozvoje tak, aby splňovaly podmínku snadné dostupnosti pro tvůrce obsahu, možnost zapojení veřejnosti (participace, crowdsourcing) a prezentaci ve smyslu naivní geografie (tj. geografie založené na intuitivním chování uživatelů a konzumu geografických výstupů formou rutinně prováděných činností, viz Egenhofer s Markem, 1995). Výsledkem je schéma metodiky inkorporace takovýchto nástrojů, které operuje s efektivním managementem tzv. velkých dat (big data). Třetí cíl se soustředí na představení možností rozšířené reality a kontextově dostupných služeb, přičemž na modelově dynamizované strategii rozvoje definuje parametry pro vznik personalizovaného automatizovaného nástroje sloužícího tvůrcům obsahu kontextově dostupných služeb. Práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou a empirickou část. Zatímco v první jsou zakotveny výchozí premisy formující aplikace, v druhé jsou popsány případové studie modelové implementace. Mezi klíčové výstupy patří kromě zhuštěného analytického popisu situačního stavu mikroregionů a místních akčních skupin v České republice také několik webových mapových aplikací založených na bázi participativního GIS a funkční mobilní aplikace, stejně jako propozice platformy pro automatizovanou dynamizaci strategií rozvoje. Část výstupů je předmětem řešení v dalších vědecko-výzkumných grantových projektech.

Abstract: The doctoral dissertation thesis topic is devoted to the regional development at the microregional level, which narrows the area of regional policy instruments, namely the development strategies of microregional areas and their dynamisation. Its aim is not to answer general questions of regional policy and its instruments but to search for the meaning of the new technologies of geographic information systems which could help to content creators and their users without a deeper knowledge of the technological apparatus. The dissertation thesis defined three objectives. The first one evaluates a selected geographic aspects of microregions and local action groups with emphasis on their potential in the use of conceptual documents, the output is a situational analysis based on advanced (geo)statistical methods and spatial models. The second objective is to design a system of geoinformatical tools for sub-processes of creation of development strategies to meet the condition of easy access to content creators, the possibility of public involvement (participation, crowdsourcing) and presentation in the sense of naive geography (ie. geography based on an intuitive user behaviour and consumerism geographic outputs in the form of routine activities, see Egenhofer with Mark, 1995). The result is a diagram of tools which operate with the effective management and big data optimization using various software approaches. The third objective focuses on the performance possibilities of augmented reality and location-based services. It defines the parameters for the creation of customized automated web based platform serving content creators on the model of dynamised development strategy. The work is divided into theoretical-methodological and empirical part. The first one is focused on embedding assumptions, the second one describes the case studies of model implementations. The key outcomes include analytical description of situational status of microregions and local action groups in the Czech Republic and several Web mapping applications based on participatory GIS and functional mobile application, as well as propositions for platform serving to automated dynamisation of development strategies. Parts of the output are being solved in other scientific research grant projects.

Kľúčové slová: regionální rozvoj, regionální politika, strategie, koncepce, mikroregion, místní akční skupina, geografický informační systém, naivní geografie, participace, rozšířená realita, kontextově dostupné služby, regional development, regional policy, strategy, concept, microregion, local action group, geographic information system, naive geography, participation, augmented reality, location-based services

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 7. 2019 00:17, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz