Martin Engliš

Bakalářská práce

Odpad z výroby olova – charakteristika a možnosti využití

Waste from lead production - characterization and utilization possibilities
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou odpadů obsahujících olovo, jejich charakterizací a možnostmi využití. Odpady olova vznikají při jeho výrobě, z různých technologických procesů a také se jedná o amortizační odpady. Práce dává přehled, jak je možné s olověným odpadem dále nakládat, jak ho využívat, recyklovat. Olovo patří mezi toxické kovy, z tohoto důvodu je nahrazováno v řadě aplikací
Abstract:
This bachelor thesis deals with issue of waste containing lead, their characterization and recovery. Lead waste is generated during its production, from various technological process and it is also consumer waste. This work gives an overwiev of how it is possible to further manage with lead waste, how to use it, how to recycle it. Lead is toxic metal and for this reason it is being replaced in a number …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Jitka Malcharcziková
  • Oponent: Silvie Brožová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály